Regulamin

Regulamin z dnia 2022.12.16

ARTYKUŁ 1. Podstawowe definicje

Serwis Sprzedawacz.pl
Jest prowadzonym w języku polskim serwisem ogłoszeniowo-handlowym stworzonym i utrzymywanym przez SoftNinjas Sp. z o.o., w domenie Sprzedawacz.pl

Operator
Operatorem serwisu ogłoszeniowo-handlowego Sprzedawacz.pl jest Przedsiębiorstwo SoftNinjas Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629830, NIP 113-291-49-38, REGON 365048403, Kapitał zakładowy 15 000 PLN

Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia

Użytkownik
Podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez SoftNinjas Sp. z o. o. w ramach portalu Sprzedawacz.pl na zasadach określonych w Regulaminie

Wystawiający
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub pozyskania Towaru poprzez wystawienia ogłoszenia w ramach serwisu Sprzedawacz.pl

Ogłoszeniobiorca
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Towaru od Wystawiającego lub dostarczenia ich Wystawiającemu w ramach serwisu Sprzedawacz.pl

Ogłoszenie
Zamieszczona przez Wystawiającego zwięzła, pisemna informacja o sprzedawanym lub poszukiwanym Towarze, pracy lub usłudze zawierająca wszelkie niezbędne informacje o nim.

Konto
Prowadzone dla Użytkownika przez SoftNinjas Sp. Z o. o. pod unikalną nazwą (login) i powiązane z unikalnym adresem email konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu Sprzedawacz.pl

Zarejestrowany Użytkownik
Użytkownik posiadający konto w serwisie Sprzedawacz.pl

Rejestracja
Procedura zakładania Konta

Regulamin
Niniejszy regulamin

Strony umów
Ogłoszeniobiorca, Wystawiający

ARTYKUŁ 2. Ogólne warunki korzystania z serwisu Sprzedawacz.pl

 1. Ogłoszenia są dodawane przez Wystawiających, którzy samodzielnie ustalają ich treść.
 2. Ogłoszenia winny być przypisane przez Wystawiających do odpowiednich kategorii.
 3. Treść ogłoszeń winna być zgodna ze stanem faktycznym przedmiotu Ogłoszenia
 4. Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 5. Wystawiający jest odpowiedzialny za treść i zdjęcia dołączone do ogłoszenia, publikując je gwarantuje, że nie naruszają one Regulaminu, ani praw osób trzecich w tym Operatora, a także, że są zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Dołączając zdjęcia do ogłoszenia Wystawiający upoważnia Operatora do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w serwisach społecznościowych w celu promocji Ogłoszenia. Z chwilą zamieszczenia, przez Wystawiającego, w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, Wystawiający wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do Operatora, a także w mediach, z którymi Operator nawiązał współpracę, w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego wyświetlania i odtwarzania, wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.
 7. Treść ogłoszenia winna być rzetelna i dokładnie opisywać przedmiot ogłoszenia w szczególności, jeśli chodzi o jego stan, jakość, parametry i producenta.
 8. Kontakt z Wystawiającym możliwy jest poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Ogłoszeniu lub poprzez telefoniczny numer kontaktowy podany podczas dodawania ogłoszenia. Mechanizm formularza kontaktowego nie przekazuje adresów email Wystawiającego ani Ogłoszeniobiorcy. Wymiana wiadomości odbywa się wewnątrz serwisu Sprzedawacz.pl.
 9. Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru.
 10. Jeden Towar nie może być wystawiany w wielu ogłoszeniach równocześnie.
 11. Operator podejmuje działania zmierzające do publikacji ogłoszeń także w innych mediach (np. innych serwisach internetowych, prasie) i w tym celu nawiązuje współprace z partnerami. Współpraca z partnerami ma na celu pozyskanie jak największej ilości odbiorców ogłoszeń.
 12. Umieszczając ogłoszenie Wystawiający jednocześnie wyraża zgodę na publikację ogłoszenia w mediach, z którymi Operator nawiązał współpracę. Za publikację ogłoszeń u partnerów Operatora nie jest naliczana żadna opłata.
 13. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.
 14. W serwisie Sprzedawacz.pl wykorzystujemy pliki Cookies. Wicej na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies.

ARTYKUŁ 3. Dodawanie i edycja ogłoszenia

 1. Dodanie ogłoszenie w serwisie Sprzedawacz.pl wymaga akceptacji Regulaminu
 2. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne. Wyjątek stanowią kategorie, w których przy dodawaniu ogłoszenia wskazana jest cena za publikację ogłoszenia. Użytkownik po wybraniu kategorii zawsze jest informowany o faktycznym koszcie dodania i publikacji ogłoszenia przez okres do 45 dni. Ewentualna opłata pobierana jest jednorazowo przed publikacją ogłoszenia.
 3. W celu dodania ogłoszenia konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://sprzedawacz.pl/dodaj/.
 4. Ogłoszenie może zostać dodane przez Zarejestrowanego Użytkownika jak i przez Użytkownika nieposiadającego konta w serwisie Sprzedawacz.pl
 5. Niedozwolone jest dodawanie Ogłoszeń przy użyciu tymczasowego adresu email.
 6. Ogłoszenie dodane przez użytkownika, który nie był zalogowany podczas jego dodawania wymaga aktywacji za pomocą linku wysłanego na adres email podany w danych ogłoszenia. Ogłoszenia dodane przez zalogowanych użytkowników automatycznie uzyskują akceptację dodającego.
 7. Wystawiający może dodać zdjęcia do ogłoszenia. Maksymalna ilość zdjęć, które można dodać zdefiniowana jest na stronie dodawania i edycji ogłoszeń.
 8. Ogłoszenia zwykle są publikowane zaraz po ich aktywacji. Część ogłoszeń jest sprawdzana przez Operatora i jest publikowana z opóźnieniem.
 9. Standardowy okres publikacji Ogłoszenia wynosi 45 dni.
 10. Ogłoszenie można zakończyć przed czasem.
 11. Zakończone Ogłoszenie można wznowić.
 12. Dane kontaktowe wprowadzane przez Wystawiającego mogą być umieszczane tylko w polach do tego przeznaczonych. Wprowadzenie danych kontaktowych w polu Opis lub Tytuł ogłoszenia może skutkować zablokowaniem publikacji Ogłoszenia.
 13. Ogłoszenie przed publikacją jak i w jej trakcie może zostać poddane sprawdzeniu przez Operatora i zostać przez niego wstrzymane ze względu na naruszenie Regulaminu lub stwierdzenia potencjalnego ryzyka dla innych Użytkowników lub Operatora. W przypadku wstrzymania publikacji Ogłoszenia za publikację, którego pobrano opłatę, środki pobrane na poczet publikacji zwracane są proporcjonalnie (za każdy nierozpoczęty dzień) Użytkownikowi w postaci punktów (gdzie 1 punkt = 1 zł). Punkty mogą być wykorzystane przez Użytkownika do opłacenia innych publikacji, wyróżnienia ogłoszenia lub opłacenia innych usług. Za ogłoszenia, które zostaną wstrzymane przed publikacją, pobierana jest opłata za jeden dzień.
 14. Edycja i wcześniejsze zakończenie ogłoszenia możliwe jest po zalogowaniu Wystawiającego do konta lub za pomocą linków znajdujących się w przesłanym mailu aktywacyjnym do Ogłoszenia. W istniejącym ogłoszeniu nie można zmienić kategorii.
 15. Po 90 dniach od zakończenia Ogłoszenia zostaje ono usunięte z zakładki „Ogłoszenia > Zakończone”, o ile Wystawiający nie zrobi tego wcześniej.
 16. Niedozwolone jest dublowanie ogłoszeń. W przypadku kilku sztuk tego samego Towaru informacja o ilości powinna znaleźć się wewnątrz opisu Ogłoszenia.
 17. Niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń o charakterze erotycznym .
 18. Niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń o charakterze towarzyskim poza kategoria Randki.
 19. Ogłoszenia można dodawać jedynie w języku polskim, dbając jednocześnie o zachowanie poprawnej pisowni i składni.
 20. Użytkownik może dobrowolnie skorzystać z usługi Wyróżnienia Ogłoszenia (szczegóły w Załączniku nr. 1)

ARTYKUŁ 4. Rejestracja (Założenie Konta)

 1. Rejestracja w serwisie Sprzedawacz.pl wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Do rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://sprzedawacz.pl/rejestracja/. Odebranie poczty wysłanej na podany w formularzu adres email i klikniecie linku aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości i ustanowienie hasła do konta.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie Sprzedawacz.pl
 4. Niedozwolone jest rejestrowanie Konta przy użyciu z tymczasowego adresu email.
 5. Użytkownik posiadający konto w serwisie Sprzedawacz.pl ma możliwość wygodnego zarządzania m. in. swoimi ogłoszeniami, wiadomościami i danymi kontaktowymi.
 6. W przypadku osób prawnych Konto w serwisie Sprzedawacz.pl może założyć jedynie osoba posiadająca umocowanie prawne do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 7. Wysłanie wiadomości z poziomu formularza kontaktowego, dodanie ogłoszenia bez rejestracji lub skorzystanie z innej usługi wymagającej podania adresu email skutkuje założeniem nieaktywnego konta dla wskazanego adresu email, chyba, że konto takie już istnieje. Kolejne usługi z wskazanym adresm email będą wiązane z tym kontem. Konto takie można aktywować (https://sprzedawacz.pl/rejestracja/) oraz usunąć.
 8. Konto może zostać usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie poprzez wybranie odpowiedniej opcji po zalogowaniu do serwisu Sprzedawacz.pl lub poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres [email protected]. Usunięcie konta jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Operatorem.

ARTYKUŁ 5. Odpowiedzialność

 1. Operator umożliwia Użytkownikom wystawianie ogłoszeń w ramach serwisu Sprzedawacz.pl.
 2. Operator nie ingeruje w treść ogłoszeń
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów, zawartych pomiędzy stronami Umów, związanych z Ogłoszeniem
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość informacji podawanych przez Wystwiających i Ogłoszeniobiorców, a także za ich zdolność do realizacji transakcji.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność, jakość i stan oferowanych przez Użytkowników Towarów.
 6. Wystawiający zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 7. Operator ma prawo do wstrzymania publikacji Ogłoszenia jeśli zawiera ono treści o charakterze erotycznym, uznawane za wulgarne lub obraźliwie, naruszające dobre obyczaje, zachęcające do przemocy lub agresji, naruszające prawa autorskie lub własności intelektualnej, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, negatywnie wpływające na wizerunek Operatora lub jego partnerów, zagrażające innym użytkownikom serwisu Sprzedawacz.pl (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa transakcji), naruszające regulamin, naruszające prawo. W niektórych, uzazadnionych, przypadkach możliwe jest również całkowite zablokowanie Konta Zarejestrowanego Użytkownika i wszystkich wystawionych przez niego ogłoszeń.
 8. Operator nie odpowiada za: realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, braku zainteresowania Ogłoszeniem, składane przez Użytkownika uświadczenia drugiej stronie transakcji, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych.

ARTYKUŁ 6. Postanowienia Końcowe

 1. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu Sprzedawacz.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie serwisu Sprzedewacz.pl.
 2. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą realizowane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach serwisu Sprzedawacz.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wyróżnienia ogłoszeń / Rozszerzenia lokalizacji w serwisie Sprzedawacz.pl

Definicje:

Wyróżnienie Ogłoszenia
Jest to usługa polegająca na wyróżnieniu Ogłoszenia w okresie 7 lub 21 dni. Wyróżnienie polega na podświetleniu ogłoszenia za pomocą kolorowej ramki w obrębie standardowej listy ogłoszeń w Serwisie Sprzedawacz.pl. W trakcie trwania wyróżnienia, ogłoszenia są również wyświetlane rotacyjnie w sekcji „Wyróżnione ogłoszenia” powyżej standardowej listy ogłoszeń.

Ogłoszenie Wyróżnione
Jest to Ogłoszenie, dla którego wykupiono usługę Wyróżnienia ogłoszenia.

Rozszerzenia lokalizacji
Standardowe ogłoszenia są powiązane tylko z jedną miejscowością. Dzięki Rozszerzonej lokalizacji Użytkownik, odpłatnie, może zmienić lokalizację na wybrane województowo lub całą Polskę. Po zakupieniu usługi, ogłoszenie prezentowane jest w wybranej lokalizacji przez maksymalnie 45 dni. Po tym czasie Użytkownik musi ponownie opłacić usługę rozszerzenia lub zmienić lokalizację na konkretną miejscowość. Rozszerzenie lokalizacji jest dodatkową opcją Wyróżnienia ogłoszenia.

Moderator
Jest to osoba wyznaczona przez Operatora do weryfikacji treści ogłoszeń oraz ich zgodności z regulaminem Serwisu Sprzedawacz.p i obowiązującym prawem. Moderator ma prawo wstrzymania publikacji Ogłoszenia.

 1. Wyróżnienie Ogłoszenia jest usługą płatną.
 2. Wyróżnienie Ogłoszenia wymaga złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 3. Za zamówione Wyróżnienie Ogłoszenia Użytkownik może zapłacić w Złotówkach lub we wcześniej zakupionych/zgromadzonych punktach (1 punkt = 1zł)
 4. Wysokość opłat jest uzależniona od kategorii, w której dodawane/dodane jest ogłoszenie oraz od ewentualnego Rozszerzenia lokalizacji.
 5. Wysokość opłat jest prezentowana Użytkownikowi przed zatwierdzeniem zamówienia.
 6. Wysokość opłat może ulec zmianie. Ewentualna zmiana cen dotyczyć będzie tylko nowych zamówień. Zamówienia będące w trakcie realizacji zostaną zrealizowane na warunkach dotychczasowych.
 7. Ogłoszenie może zostać wyróżnione przy jego dodawaniu lub w trakcie trwania jego publikacji.
 8. W przypadku, gdy do końca standardowej publikacji pozostało mniej dni niż czas trwania  zakupionego wyróżnienia, standardowy okres publikacji jest automatycznie przedłużany do daty końca pakietu.
 9. Proces aktywacji Wyróżniania ogłoszenia rozpoczyna po zatwierdzeniu płatności.
 10. Wyróżnienie ogłoszenia i jego publikacja następuje tak szybko jak jest to możliwe i wykonalne. Jeśli wyróżnienie ogłoszenia nie nastąpi w ciągu 24 godzin od opłacenia zamówienia, z przyczyn technicznych lub innych niemożliwych do przewidzenia, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://sprzedawacz.pl/nowe_zgloszenie.php?kolejka=16 podając adres email oraz tytuł ogłoszenia, którego dotyczy wyróżnienie.
 11. W przypadku, gdy po dodaniu ogłoszenia zostanie ono automatycznie przekazane do Moderatora, aktywacja opłaconego wyróżnienia ogłoszenia nastąpi po zatwierdzenia ogłoszenia przez Moderatora.
 12. W przypadku, gdy po edycji ogłoszenia zostanie ono automatycznie przekazane do Moderatora, wznowienie publikacji nastąpi po zatwierdzenia ogłoszenia przez Moderatora. Dla ogłoszeń zatwierdzonych w czasie krótszym niż 24 godziny okres wyróżnienia nie ulega zmianie.
 13. Moderator ma prawo do wstrzymania publikacji Ogłoszenia Wyróżnionego, jeśli zawiera ono treści o charakterze erotycznym, uznawane za wulgarne lub obraźliwie, naruszające dobre obyczaje, zachęcające do przemocy lub agresji, naruszające prawa autorskie lub prawo własności intelektualnej, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, negatywnie wpływające na wizerunek Operatora lub jego partnerów, zagrażające innym użytkownikom Serwisu Sprzedawacz.pl, naruszające regulamin, naruszające prawo. W przypadku wstrzymania publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia przez Moderatora środki pobrane na poczet wyróżnienia zwracane są proporcjonalnie (za każdy nierozpoczęty dzień) Użytkownikowi w postaci punktów (gdzie 1 punkt = 1 zł). Punkty mogą być wykorzystane przez Użytkownika do wyróżnienia innego ogłoszenia lub opłacenia innych usług. Za ogłoszenia, które zostaną wstrzymane przed publikacją, pobierana jest opłata za jeden dzień.
 14. W przypadku zmiany treści wcześniej wyróżnionego ogłoszenia Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wyróżnienia bez zwrotu pobranej opłaty.
 15. W razie zakończenia publikacji Ogłoszenia przez Użytkownika, Wyróżnienie Ogłoszenia zostaje zakończone. Wznowienie Ogłoszenia nie aktywuje usługi Wyróżnienia Ogłoszenia. Za niewykorzystany okres Wyróżnienia Użytkownikowi nie będzie zwracana pobrana opłata.
 16. Niniejszy załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu Sprzedawacz.pl

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Polityka Prywatności

Definicje:

Sofninjas
Softninjas - operator serwisu ogłoszeniowo-handlowego Sprzedawacz.pl - tj. Przedsiębiorstwo SoftNinjas Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629830, NIP 113-291-49-38, REGON 365048403, Kapitał zakładowy 15 000 PLN

Softnijas przykłada dużą wagę do Twojej prywatności. Informujemy, że dane przez Ciebie powierzone traktujemy ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy dane będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Ponadto znajdziesz tu informację o przysługujących Ci uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych przez Softninjas. Polityka obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu Sprzedawacz.pl. Z ninjeszą Polityką Prywatności związana jest również Polityka Cookies dostępna pod adresem: https://sprzedawacz.pl/polityka_cookies.php.

W serwisie Sprzedawacz.pl mogą znajdować się linki prowadzące do serwisów internetowych będących własnością innych firm. Powyższe serwisy internetowe mogą posiadać własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty oraz praktyki dotyczące prywatności stosowane w serwisach internetowych będących własnością firm trzecich.

Niniejsza Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu serwisu Sprzdawacz.pl. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz z całym Regulaminem serwisu Sprzedawacz.pl. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać tę stronę.

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

Poniżej znajdziesz informacje o tym w jakich celach oraz zgodnie z jakimi przepisami przetwarzamy Twoje dane.

1. Świadczenie usług

Poprzez świadczenie usług przez Softninjas rozumiemy: możliwości dodawania i edycji ogłoszeń, umożliwienia kontaktu poprzez formularz w ogłoszeniu, weryfikację i moderację ogłoszeń, czynności administracyjne, obsługę zamówień, wystawianie faktur, prowadzenie rozliczeń, rozpatrywanie reklamacji, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, ocenę jakości usług, wykrywanie SPAM, archiwizowanie danych, monitorowanie aktywności użytkowników, w tym np. wyszukiwanie produktów i usług.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane kontaktowe – informacje podane przez Ciebie w serwisie Sprzedawacz.pl podczas wystawiania ogłoszenia/rejestracji konta lub też wysłaniu wiadomości do ogłoszenia np. imię, nazwisko, adres email, dane adresowe, numer telefonu

Dane na temat wystawionych ogłoszeń – treść dodanych przez Ciebie ogłoszeń a także historia zmian treści, statystyki wyświetleń czy informacje na temat powiązanych zapytań wysłanych poprzez formularz znajdujący się w ogłoszeniu.

Informacje o Twoim koncie – pozostałe informacje widoczne przez Ciebie po zalogowaniu do serwisu Sprzedawacz.pl np. obserwowane ogłoszenia, historia zamówień, dane o fakturach i stanie płatności, historia konwersacji powiązana z konkretnym ogłoszeniem lub też zapytaniem / zgłoszeniem problemu wysłanym do obsługi serwisu Sprzedawacz.pl, rozliczenia w programie partnerskim, ponadto dane administracyjne (logi) na temat ostatnich Twoich aktywności w serwisie Sprzedawacz.pl takich jak daty dodania i edycji ogłoszenia, daty logowań.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to potrzebne do realizacji celów do jakich je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas dłuższego przechowywania. Dane przechowujemy także po zakończeniu umowy w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych i rachunkowych - co najmniej 5 lat przechowywania)
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy (świadczenia usługi)

Do jakich informacji mamy dostęp?

Treść komunikatów przesyłanych poprzez formularz kontaktowych w ogłoszeniach lub też moduł „wiadomości” może być przez nas analizowana pod kątem SPAMU lub innych nadużyć mogących stanowić zagrożenie dla Użytkowników serwisu Sprzedawacz.pl. Analiza komunikatów realizowana jest bez wiązania treści komunikatu z konkretnym Użytkownikiem serwisu Sprzedawacz.pl. Dopiero w przypadku wykrycia niebezpiecznych treści lub SPAMu w konkretnych komunikatach obsługa serwisu Sprzedawacz.pl może powiązać komunikaty z konkretnym Użytkownikiem w celu podjęcia odpowiednich kroków technicznych lub prawnych.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy przekazywać Twoje dane osobowe zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, agencjom marketingowym, agentom, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, drukarniom, instytucjom płatniczym, z którymi Sofninjas zawarła umowy o współpracy.

Wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich tylko i wyłącznie do potrzeb świadczonej dla nas usługi lub dostawy produktu. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostaą przez nas przekazane organom publicznym w celu walki z oszustwami i nadużyciami. Zgodnie ze standardowymi klauzalami o ochronie danych osobowych zaaprobowanymi przez Komisje europejska, przekazujemy je rownież do Google LLC .

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wyrażona zgoda – Jeśli chcesz dodać ogłoszenie, napisać do innego użytkownika serwisu Sprzedawacz.pl lub zarejestrować konto zawsze musisz najpierw wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także zaakceptować regulamin serwisu Sprzedawacz.pl. Przy większości usług wymagamy podania tylko i wyłącznie adresu email i imienia. Podanie pozostałych danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku osób zgłaszających chęć udziału w programie partnerskim wymagamy podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu korespondencyjnego ze względu na charakter współpracy.

Rejestracja konta (świadczenie usługi) – W przypadku, w którym już rozpoczęliśmy świadczenie usług dla Ciebie posiadamy już pewne informacje, które dobrowolnie nam przekazałeś/aś. Zwykle imię, adres email i telefon. Podane w ogłoszeniu lub w formularzu kontaktowym. Ewentualnie dane kontaktowe, które podałeś/aś nam po aktywacji konta. Dane te wykorzystujemy do celów świadczenia usługi.

Prawnie uzasadnione interesy Softninjas – np.: cele rozliczeniowe, zapobieganie nadużyciom i wyłudzeniom poprzez serwis Sprzedawacz.pl, ochrona przed roszczeniami.

2. Dla celów marketingowych

Na podstawie danych kontaktowych (np. adres email, imię) możemy przesyłać do Ciebie wiadomości o charakterze marketingowym.

Jakie dane wykorzystujemy do celów marketingowych?

Twoje dane kontaktowe

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Do celów marketingowych przetwarzamy Twoje dane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane tylko w formie zagregowanej, a więc niepozwalającej zidentyfikować Ciebie jako osoby.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wyrażona zgoda – Możesz sam zdecydować, czy wyrażasz zgodę na kontakt w celach marketingowych.

3. Dla tworzenia Twojego profilu Klienta

Na podstawie danych przechowywanych na Twoim koncie możemy lepiej dopasowywać usługi oraz oferty marketingowe do Twoich potrzeb.

Jakie dane wykorzystujemy do tworzenia profilu klienta?

Analizujemy dane dotyczące ogłoszeń, dane kontaktowe, zamówieia, rozliczenia, płatności oraz częstotliwości Twoich odwiedzin.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Do celów profilowania Klienta przetwarzamy Twoje dane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane na podstawie umów współpracy do firm świadczących usługi marketingowe lub IT dla nas.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wyrażona zgoda – Możesz sam zdecydować, czy wyrażasz zgodę na Tworzenie Twojego profilu Klienta.

4. Dla celów analitycznych

Na podstawie danych o Tobie i innych Użytkownikach serwisu Sprzedawacz.pl przygotowujemy zbiorcze analizy i raporty, na podstawie których możemy ulepszać nasz serwis. Pozwala to np. na lepsze dopasowanie ofert promocji ogłoszeń, rozwój oferty, usprawnienie działania serwisu Sprzedawacz.pl.

Jakie dane wykorzystujemy do raportów zbiorczych?

Analizujemy dane dotyczące ogłoszeń, dane kontaktowe, zamówieia, rozliczenia, płatności oraz częstotliwości Twoich odwiedzin.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Do celów statystycznych przetwarzamy Twoje dane do momentu usunięcia przez Ciebie konta w serwisie Sprzedawacz.pl.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane tylko w formie zagregowanej, a więc niepozwalającej zidentyfikować Ciebie jako osoby.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Prawnie uzasadnione interesy Softninjas

5. Personalizacja reklam

SoftNinjas sp z o. o. uczestniczy we wszystkich Specyfikacjach i Politykach Transparency & Consent Framework IAB Europe oraz przestrzega ich. SoftNinjas sp z o.o. korzysta z Consent Management Platform nr 92.

Możesz zmienić swój wybór w dowolnym momencie klikając tutaj.

Deponowanie plików cookie przez Sirdata

Sirdata to firma zajmująca się marketingiem danych, która umożliwia swoim Klientom przesyłanie Użytkownikom odpowiednich ofert dostosowanych do ich zainteresowań.
Dane gromadzone przez Sirdata przechowywane są maksymalnie przez 365 dni, w zależności od celu przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadą minimalizacji.
Więcej informacji: https://www.sirdata.com/privacy/
Chcesz zablokować zbieranie Twoich danych przez Sirdata: https://www.sirdata.com/object/

II. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw:
 1. Prawo do cofnięcia zgód na:
  • Przetwarzanie Twoich danych kontaktowych w celach marketingowych
  • Przetwarzanie Twoich danych w celach Tworzenia Twojego profilu klienta
 2. Możesz to zrobić poprzez zmianę danych w zakładce „Ustawienia > Prywatność” po zalogowaniu do swojego konta lub za pośrednictwem poczty email.
 3. Prawo do sprostowania (poprawienia) danych – po zalogowaniu do serwisu Sprzedawacz.pl masz możliwość zmiany swoich danych w zakładce „Ustawienia”
 4. Prawo dostępu do danych – masz możliwość uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, które przechowujemy.
 5. Prawo do usunięcia Twoich danych – jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały pozyskane i nie ma obowiązku prawnego do ich dalszego przetwarzania
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w następujących przypadkach:
  • Jeśli masz zastrzeżenia co do jakości danych
  • Jeśli uważasz, że nie powinniśmy ich przetwarzać, ale nie chcesz byśmy je usunęli
  • Jeśli takie dane są już nam niepotrzebne, ale Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń
  • Jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych - ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny
 7. Prawo do przenoszenia danych – masz możliwość uzyskania kopii danych w postaci maszynowej.

III. Usunięcie danych

Masz prawo wnioskować o usunięcie swoich danych. Swoje konto w serwisie Sprzedawacz.pl możesz usunąć samodzielnie po zalogowaniu. Opcja dostępna jest w zakładce ustawienia > login i zmiana hasła. Możesz także napisać email na adres email [email protected] wpisując w tytule "usunięcie danych", a w treści wskazać adres email, którego zgłoszenie dotyczy. Wymagane jest wysłanie maila z adresu email, którego dotyczy zgłoszenie. Konto w systemie zostanie zdezaktywowane, a wszytkie dane zostaną wykasowane zgodnie z polityką retencji danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Boksy reklamowe w serwisie Sprzedawacz.pl

Definicje:

Publikacja Boksu Reklamowego
Jest to usługa polegająca na umieszczeniu w wybranej kategorii reklamy graficznej lub tekstowej o wymiarach 250x250px. W zależności od wybranego wariantu reklama może być wyświetlana w promieniu 25 km od wybranej miejscowości, w wybranym województwie lub w całej Polsce - w ramach wybranej kategorii ogłoszeniowej serwisu. Reklama wyświetlana jest rotacyjnie.

Moderator
Jest to osoba wyznaczona przez Operatora do weryfikacji treści boksów reklamowych oraz ich zgodności z regulaminem Serwisu Sprzedawacz.p i obowiązującym prawem. Moderator ma prawo wstrzymania publikacji Ogłoszenia.

 1. Umieszczenie Boksu Reklamowego jest usługą płatną.
 2. Umieszczenie Boksu Reklamowego wymaga złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 3. Za zamówione Boksu Reklamowego Użytkownik może zapłacić w Złotówkach lub we wcześniej zakupionych/zgromadzonych punktach (1 punkt = 1zł)
 4. Wysokość opłat jest uzależniona od wybranej kategorii, zasięgu reklamy oraz czasu jej trwania. O finalnej cenie użytkownik jest informowany po wybraniu odpowiednich parametrów zamawianego Boksu Reklamowego.
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie. Ewentualna zmiana cen dotyczyć będzie tylko nowych zamówień. Zamówienia będące w trakcie realizacji zostaną zrealizowane na warunkach dotychczasowych.
 6. Wysokość opłat jest prezentowana Użytkownikowi przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Proces aktywacji Boksu Reklamowego rozpoczyna po zatwierdzeniu płatności.
 8. Aktywacja Boksu Reklamowego i jego publikacja następuje tak szybko jak jest to możliwe i wykonalne. Jeśli uruchomieniu Boksu Reklamowego nie nastąpi w ciągu 48 godzin od opłacenia zamówienia, z przyczyn technicznych lub innych niemożliwych do przewidzenia, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://sprzedawacz.pl/nowe_zgloszenie.php?kolejka=18 podając adres email oraz informacje na temat Dodanego Boksu Reklamowego.
 9. Każdy Boks reklamowy jest po dodaniu sprawdzany przez Moderatora, aktywacja opłaconego Boksu Reklamowego nastąpi po jego zatwierdzeniu przez Moderatora.
 10. Moderator ma prawo do wstrzymania publikacji Boksu Reklamowego, jeśli zawiera ono treści o charakterze erotycznym, uznawane za wulgarne lub obraźliwie, naruszające dobre obyczaje, zachęcające do przemocy lub agresji, naruszające prawa autorskie lub prawo własności intelektualnej, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, negatywnie wpływające na wizerunek Operatora lub jego partnerów, zagrażające innym użytkownikom Serwisu Sprzedawacz.pl, naruszające regulamin, naruszające prawo, promujące konkurencję. W przypadku wstrzymania publikacji Boksu Reklamowego przez Moderatora środki pobrane na poczet Boksu Reklamowego zwracane są proporcjonalnie (za każdy nierozpoczęty dzień) Użytkownikowi w postaci punktów (gdzie 1 punkt = 1 zł). Punkty mogą być wykorzystane przez Użytkownika do wyróżnienia ogłoszenia, zakupu innego Boksu Reklamowego lub opłacenia innych usług. Za Boksy Reklamowe, które zostaną wstrzymane przed publikacją, pobierana jest opłata za jeden dzień.
 11. W przypadku konieczności zmiany treści Boksu Reklamowego Użytkownik powinień się skontaktować z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy https://sprzedawacz.pl/nowe_zgloszenie.php?kolejka=18.
 12. W razie chęci wcześniejszego zakończenia publikacji Boksu Reklamowego przez Użytkownika, Uzytkownik powinień poinformowac o tym fakcie Operatora poprzez formularz kontaktowy: https://sprzedawacz.pl/nowe_zgloszenie.php?kolejka=18. Za niewykorzystany okres publikacji Boksu Reklamowego nie będzie zwracana pobrana opłata.
 13. Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu Sprzedawacz.pl