Regulamin

Regulamin z dnia 03.04.2017

ARTYKUŁ 1. Podstawowe definicje

Serwis Sprzedawacz.pl
Jest prowadzonym w języku polskim serwisem ogłoszeniowo-handlowym stworzonym i utrzymywanym przez SoftNinjas Sp. z o.o., w domenie Sprzedawacz.pl

Operator
Operatorem serwisu ogłoszeniowo-handlowego Sprzedawacz.pl jest Przedsiębiorstwo SoftNinjas Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629830, NIP 113-291-49-38, REGON 365048403, Kapitał zakładowy 15 000 PLN

Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia

Użytkownik
Podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez SoftNinjas Sp. z o. o. w ramach portalu Sprzedawacz.pl na zasadach określonych w Regulaminie

Wystawiający
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub pozyskania Towaru poprzez wystawienia ogłoszenia w ramach serwisu Sprzedawacz.pl

Ogłoszeniobiorca
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Towaru od Wystawiającego lub dostarczenia ich Wystawiającemu w ramach serwisu Sprzedawacz.pl

Ogłoszenie
Zamieszczona przez Wystawiającego zwięzła, pisemna informacja o sprzedawanym lub poszukiwanym Towarze, pracy lub usłudze zawierająca wszelkie niezbędne informacje o nim.

Konto
Prowadzone dla Użytkownika przez SoftNinjas Sp. Z o. o. pod unikalną nazwą (login) i powiązane z unikalnym adresem email konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu Sprzedawacz.pl

Zarejestrowany Użytkownik
Użytkownik posiadający konto w serwisie Sprzedawacz.pl

Rejestracja
Procedura zakładania Konta

Regulamin
Niniejszy regulamin

Strony umów
Ogłoszeniobiorca, Wystawiający

ARTYKUŁ 2. Ogólne warunki korzystania z serwisu Sprzedawacz.pl

 1. Ogłoszenia są dodawane przez Wystawiających, którzy samodzielnie ustalają ich treść.
 2. Ogłoszenia winny być przypisane przez Wystawiających do odpowiednich kategorii.
 3. Treść ogłoszeń winna być zgodna ze stanem faktycznym przedmiotu Ogłoszenia
 4. Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 5. Wystawiający jest odpowiedzialny za treść i zdjęcia dołączone do ogłoszenia, publikując je gwarantuje, że nie naruszają one Regulaminu, ani praw osób trzecich w tym Operatora, a także, że są zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Treść ogłoszenia winna być rzetelna i dokładnie opisywać przedmiot ogłoszenia w szczególności, jeśli chodzi o jego stan, jakość, parametry i producenta.
 7. Kontakt z Wystawiającym możliwy jest poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Ogłoszeniu lub poprzez telefoniczny numer kontaktowy podany podczas dodawania ogłoszenia. Mechanizm formularza kontaktowego nie przekazuje adresów email Wystawiającego ani Ogłoszeniobiorcy. Wymiana wiadomości odbywa się wewnątrz serwisu Sprzedawacz.pl.
 8. Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru.
 9. Jeden Towar nie może być wystawiany w wielu ogłoszeniach równocześnie.
 10. Operator podejmuje działania zmierzające do publikacji ogłoszeń także w innych mediach (np. innych serwisach internetowych, prasie) i w tym celu nawiązuje współprace z partnerami. Współpraca z partnerami ma na celu pozyskanie jak największej ilości odbiorców ogłoszeń.
 11. Umieszczając ogłoszenie Wystawiający jednocześnie wyraża zgodę na publikację ogłoszenia w mediach, z którymi Operator nawiązał współpracę. Za publikację ogłoszeń u partnerów Operatora nie jest naliczana żadna opłata.
 12. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.

ARTYKUŁ 3. Dodawanie i edycja ogłoszenia

 1. Dodanie ogłoszenie w serwisie Sprzedawacz.pl wymaga akceptacji Regulaminu
 2. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne.
 3. W celu dodania ogłoszenia konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://sprzedawacz.pl/dodaj/.
 4. Ogłoszenie może zostać dodane przez Zarejestrowanego Użytkownika jak i przez Użytkownika nieposiadającego konta w serwisie Sprzedawacz.pl
 5. Niedozwolone jest dodawanie Ogłoszeń przy użyciu tymczasowego adresu email.
 6. Ogłoszenie dodane przez użytkownika, który nie był zalogowany podczas jego dodawania wymaga aktywacji za pomocą linku wysłanego na adres email podany w danych ogłoszenia. Ogłoszenia dodane przez zalogowanych użytkowników
 7. automatycznie uzyskują akceptację dodającego.
 8. Wystawiający może dodać zdjęcia do ogłoszenia. Maksymalna ilość zdjęć, które można dodać zdefiniowana jest na stronie dodawania i edycji ogłoszeń.
 9. Ogłoszenia zwykle są publikowane zaraz po ich aktywacji. Część ogłoszeń jest sprawdzana przez Operatora i jest publikowana z opóźnieniem.
 10. Standardowy okres publikacji Ogłoszenia wynosi 45 dni.
 11. Ogłoszenie można zakończyć przed czasem.
 12. Zakończone Ogłoszenie można wznowić.
 13. Dane kontaktowe wprowadzane przez Wystawiającego mogą być umieszczane tylko w polach do tego przeznaczonych. Wprowadzenie danych kontaktowych w polu Opis lub Tytuł ogłoszenia może skutkować zablokowaniem publikacji Ogłoszenia.
 14. Ogłoszenie przed publikacją jak i w jej trakcie może zostać poddane sprawdzeniu przez Operatora i zostać przez niego wstrzymane ze względu na naruszenie Regulaminu lub stwierdzenia potencjalnego ryzyka dla innych Użytkowników lub Operatora.
 15. Edycja i wcześniejsze zakończenie ogłoszenia możliwe jest po zalogowaniu Wystawiającego do konta lub za pomocą linków znajdujących się w przesłanym mailu aktywacyjnym do Ogłoszenia. W istniejącym ogłoszeniu nie można zmienić kategorii.
 16. Po 90 dniach od zakończenia Ogłoszenia zostaje ono usunięte z zakładki „Ogłoszenia > Zakończone”, o ile Wystawiający nie zrobi tego wcześniej.
 17. Niedozwolone jest dublowanie ogłoszeń. W przypadku kilku sztuk tego samego Towaru informacja o ilości powinna znaleźć się wewnątrz opisu Ogłoszenia.
 18. Niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń o charakterze erotycznym i towarzyskim.
 19. Ogłoszenia można dodawać jedynie w języku polskim, dbając jednocześnie o zachowanie poprawnej pisowni i składni.
 20. Użytkownik może dobrowolnie skorzystać z usługi Wyróżnienia Ogłoszenia (szczegóły w Załączniku nr. 1)

ARTYKUŁ 4. Rejestracja (Założenie Konta)

 1. Rejestracja w serwisie Sprzedawacz.pl wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Do rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://sprzedawacz.pl/rejestracja/. Odebranie poczty wysłanej na podany w formularzu adres email i klikniecie linku aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości i ustanowienie hasła do konta.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie Sprzedawacz.pl
 4. Niedozwolone jest rejestrowanie Konta przy użyciu z tymczasowego adresu email.
 5. Użytkownik posiadający konto w serwisie Sprzedawacz.pl ma możliwość wygodnego zarządzania m. in. swoimi ogłoszeniami, wiadomościami i danymi kontaktowymi.
 6. W przypadku osób prawnych Konto w serwisie Sprzedawacz.pl może założyć jedynie osoba posiadająca umocowanie prawne do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 7. Konto może zostać usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie poprzez wybranie odpowiedniej opcji po zalogowaniu do serwisu Sprzedawacz.pl lub poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres [email protected] Usunięcie konta jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Operatorem.

ARTYKUŁ 5. Odpowiedzialność

 1. Operator umożliwia Użytkownikom wystawianie ogłoszeń w ramach serwisu Sprzedawacz.pl.
 2. Operator nie ingeruje w treść ogłoszeń
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów, zawartych pomiędzy stronami Umów, związanych z Ogłoszeniem
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość informacji podawanych przez Wystwiających i Ogłoszeniobiorców, a także za ich zdolność do realizacji transakcji.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność, jakość i stan oferowanych przez Użytkowników Towarów.
 6. Wystawiający zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 7. Operator ma prawo do wstrzymania publikacji Ogłoszenia jeśli zawiera ono treści o charakterze erotycznym, uznawane za wulgarne lub obraźliwie, naruszające dobre obyczaje, zachęcające do przemocy lub agresji, naruszające prawa autorskie lub własności intelektualnej, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, negatywnie wpływające na wizerunek Operatora lub jego partnerów, zagrażające innym użytkownikom serwisu Sprzedawacz.pl (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa transakcji), naruszające regulamin, naruszające prawo. W niektórych, uzazadnionych, przypadkach możliwe jest również całkowite zablokowanie Konta Zarejestrowanego Użytkownika i wszystkich wystawionych przez niego ogłoszeń.
 8. Operator nie odpowiada za: realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, braku zainteresowania Ogłoszeniem, składane przez Użytkownika uświadczenia drugiej stronie transakcji, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych.

ARTYKUŁ 6. Postanowienia Końcowe

 1. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu Sprzedawacz.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie serwisu Sprzedewacz.pl.
 2. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą realizowane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach serwisu Sprzedawacz.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wyróżnienia ogłoszeń w serwisie Sprzedawacz.pl

Definicje:

Wyróżnienie Ogłoszenia
Jest to usługa polegająca na wyróżnieniu Ogłoszenia w okresie 7 lub 21 dni. Wyróżnienie polega na podświetleniu ogłoszenia za pomocą kolorowej ramki w obrębie standardowej listy ogłoszeń w Serwisie Sprzedawacz.pl. W trakcie trwania wyróżnienia, ogłoszenia są również wyświetlane rotacyjnie w sekcji „Wyróżnione ogłoszenia” powyżej standardowej listy ogłoszeń.

Ogłoszenie Wyróżnione
Jest to Ogłoszenie, dla którego wykupiono usługę Wyróżnienia ogłoszenia.

Moderator
Jest to osoba wyznaczona przez Operatora do weryfikacji treści ogłoszeń oraz ich zgodności z regulaminem Serwisu Sprzedawacz.p i obowiązującym prawem. Moderator ma prawo wstrzymania publikacji Ogłoszenia.

 1. Wyróżnienie Ogłoszenia jest usługą płatną.
 2. Wyróżnienie Ogłoszenia wymaga złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 3. Za zamówione Wyróżnienie Ogłoszenia Użytkownik może zapłacić w Złotówkach lub we wcześniej zakupionych/zgromadzonych punktach (1 punkt = 1zł)
 4. Wysokość opłat jest uzależniona od kategorii, w której dodawane/dodane jest ogłoszenie. Szczegółowe ceny znajdują się w Załączniku nr. 2 „Cennik usług”
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie. Ewentualna zmiana cen dotyczyć będzie tylko nowych zamówień. Zamówienia będące w trakcie realizacji zostaną zrealizowane na warunkach dotychczasowych.
 6. Wysokość opłat jest prezentowana Użytkownikowi przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Ogłoszenie może zostać wyróżnione przy jego dodawaniu lub w trakcie trwania jego publikacji.
 8. W przypadku, gdy do końca standardowej publikacji pozostało mniej dni niż czas trwania  zakupionego wyróżnienia, standardowy okres publikacji jest automatycznie przedłużany do daty końca pakietu.
 9. Proces aktywacji Wyróżniania ogłoszenia rozpoczyna po zatwierdzeniu płatności.
 10. Wyróżnienie ogłoszenia i jego publikacja następuje tak szybko jak jest to możliwe i wykonalne. Jeśli wyróżnienie ogłoszenia nie nastąpi w ciągu 24 godzin od opłacenia zamówienia, z przyczyn technicznych lub innych niemożliwych do przewidzenia, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://sprzedawacz.pl/nowe_zgloszenie.php?kolejka=16 podając adres email oraz tytuł ogłoszenia, którego dotyczy wyróżnienie.
 11. W przypadku, gdy po dodaniu ogłoszenia zostanie ono automatycznie przekazane do Moderatora, aktywacja opłaconego wyróżnienia ogłoszenia nastąpi po zatwierdzenia ogłoszenia przez Moderatora.
 12. W przypadku, gdy po edycji ogłoszenia zostanie ono automatycznie przekazane do Moderatora, wznowienie publikacji nastąpi po zatwierdzenia ogłoszenia przez Moderatora. Dla ogłoszeń zatwierdzonych w czasie krótszym niż 24 godziny okres wyróżnienia nie ulega zmianie.
 13. Moderator ma prawo do wstrzymania publikacji Ogłoszenia Wyróżnionego, jeśli zawiera ono treści o charakterze erotycznym, uznawane za wulgarne lub obraźliwie, naruszające dobre obyczaje, zachęcające do przemocy lub agresji, naruszające prawa autorskie lub prawo własności intelektualnej, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, negatywnie wpływające na wizerunek Operatora lub jego partnerów, zagrażające innym użytkownikom Serwisu Sprzedawacz.pl, naruszające regulamin, naruszające prawo. W przypadku wstrzymania publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia przez Moderatora środki pobrane na poczet wyróżnienia zwracane są proporcjonalnie (za każdy nierozpoczęty dzień) Użytkownikowi w postaci punktów (gdzie 1 punkt = 1 zł). Punkty mogą być wykorzystane przez Użytkownika do wyróżnienia innego ogłoszenia lub opłacenia innych usług. Za ogłoszenia, które zostaną wstrzymane przed publikacją, pobierana jest opłata za jeden dzień.
 14. W przypadku zmiany treści wcześniej wyróżnionego ogłoszenia Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wyróżnienia bez zwrotu pobranej opłaty.
 15. W razie zakończenia publikacji Ogłoszenia przez Użytkownika, Wyróżnienie Ogłoszenia zostaje zakończone. Wznowienie Ogłoszenia nie aktywuje usługi Wyróżnienia Ogłoszenia. Za niewykorzystany okres Wyróżnienia Użytkownikowi nie będzie zwracana pobrana opłata.
 16. Niniejszy załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu Sprzedawacz.pl

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Ceny wyróżnień ogłoszeń w serwisie Sprzedawacz.pl

Pokaż Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Boksy reklamowe w serwisie Sprzedawacz.pl

Definicje:

Publikacja Boksu Reklamowego
Jest to usługa polegająca na umieszczeniu w wybranej kategorii reklamy graficznej lub tekstowej o wymiarach 250x250px. W zależności od wybranego wariantu reklama może być wyświetlana w promieniu 25 km od wybranej miejscowości, w wybranym województwie lub w całej Polsce - w ramach wybranej kategorii ogłoszeniowej serwisu. Reklama wyświetlana jest rotacyjnie.

Moderator
Jest to osoba wyznaczona przez Operatora do weryfikacji treści boksów reklamowych oraz ich zgodności z regulaminem Serwisu Sprzedawacz.p i obowiązującym prawem. Moderator ma prawo wstrzymania publikacji Ogłoszenia.

 1. Umieszczenie Boksu Reklamowego jest usługą płatną.
 2. Umieszczenie Boksu Reklamowego wymaga złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 3. Za zamówione Boksu Reklamowego Użytkownik może zapłacić w Złotówkach lub we wcześniej zakupionych/zgromadzonych punktach (1 punkt = 1zł)
 4. Wysokość opłat jest uzależniona od wybranej kategorii, zasięgu reklamy oraz czasu jej trwania. O finalnej cenie użytkownik jest informowany po wybraniu odpowiednich parametrów zamawianego Boksu Reklamowego.
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie. Ewentualna zmiana cen dotyczyć będzie tylko nowych zamówień. Zamówienia będące w trakcie realizacji zostaną zrealizowane na warunkach dotychczasowych.
 6. Wysokość opłat jest prezentowana Użytkownikowi przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Proces aktywacji Boksu Reklamowego rozpoczyna po zatwierdzeniu płatności.
 8. Aktywacja Boksu Reklamowego i jego publikacja następuje tak szybko jak jest to możliwe i wykonalne. Jeśli uruchomieniu Boksu Reklamowego nie nastąpi w ciągu 48 godzin od opłacenia zamówienia, z przyczyn technicznych lub innych niemożliwych do przewidzenia, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://sprzedawacz.pl/nowe_zgloszenie.php?kolejka=18 podając adres email oraz informacje na temat Dodanego Boksu Reklamowego.
 9. Każdy Boks reklamowy jest po dodaniu sprawdzany przez Moderatora, aktywacja opłaconego Boksu Reklamowego nastąpi po jego zatwierdzeniu przez Moderatora.
 10. Moderator ma prawo do wstrzymania publikacji Boksu Reklamowego, jeśli zawiera ono treści o charakterze erotycznym, uznawane za wulgarne lub obraźliwie, naruszające dobre obyczaje, zachęcające do przemocy lub agresji, naruszające prawa autorskie lub prawo własności intelektualnej, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, negatywnie wpływające na wizerunek Operatora lub jego partnerów, zagrażające innym użytkownikom Serwisu Sprzedawacz.pl, naruszające regulamin, naruszające prawo, promujące konkurencję. W przypadku wstrzymania publikacji Boksu Reklamowego przez Moderatora środki pobrane na poczet Boksu Reklamowego zwracane są proporcjonalnie (za każdy nierozpoczęty dzień) Użytkownikowi w postaci punktów (gdzie 1 punkt = 1 zł). Punkty mogą być wykorzystane przez Użytkownika do wyróżnienia ogłoszenia, zakupu innego Boksu Reklamowego lub opłacenia innych usług. Za Boksy Reklamowe, które zostaną wstrzymane przed publikacją, pobierana jest opłata za jeden dzień.
 11. W przypadku konieczności zmiany treści Boksu Reklamowego Użytkownik powinień się skontaktować z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy https://sprzedawacz.pl/nowe_zgloszenie.php?kolejka=18.
 12. W razie chęci wcześniejszego zakończenia publikacji Boksu Reklamowego przez Użytkownika, Uzytkownik powinień poinformowac o tym fakcie Operatora poprzez formularz kontaktowy: https://sprzedawacz.pl/nowe_zgloszenie.php?kolejka=18. Za niewykorzystany okres publikacji Boksu Reklamowego nie będzie zwracana pobrana opłata.
 13. Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu Sprzedawacz.pl