Likwidacja bankrutującej firmy - jak zrobić to dobrze

Likwidacja bankrutującej firmy - jak zrobić to dobrze

W obecnych czasach coraz więcej firm boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Globalna pandemia koronowirusa negatywnie wpływa na całą gospodarkę. Czasem najlepszym rozwiązaniem jest sprawna likwidacja firmy.

Firma jest ci winna pieniądze, ale zawiesiła płatności, tracąc płynność finansową - dlatego nie może uregulować zobowiązań wobec Ciebie. Polskie prawo przewiduje dwie możliwości działania, w tym przypadku:

 • Albo próba ratowania firmy; w takim przypadku będzie podlegać zarządzeniu na mocy postanowienia sądu. Celem tej procedury jest ochrona firmy, utrzymanie działalności, zachowanie miejsc pracy i uporządkowanie zobowiązań.
 • Albo sytuacja jest tak poważna, że usprawiedliwia likwidację firmy, co w języku laika oznacza bankructwo.

W obu tych przypadkach, gdy tylko sąd wyda orzeczenie, wierzyciele nie mogą już dochodzić indywidualnych roszczeń przeciwko firmie. Celem tej zasady jest zapewnienie równych warunków wszystkim wierzycielom i ochrona aktywów dłużnika.

Aby otrzymać zapłatę, musisz teraz udowodnić swoje roszczenie wobec osoby, zwanej ogólnie administratorem lub likwidatorem, odpowiedzialnej za reorganizację lub likwidację majątku dłużnika.

Wszystkie państwa członkowskie, należące do Unii Europejskiej mają specjalne zasady regulujące sposób i termin, w którym roszczenia muszą zostać udowodnione.

W większości przypadków musisz wysłać administratorowi lub likwidatorowi dokument zawierający pewne obowiązkowe informacje, aby wskazać, że posiadasz roszczenie wobec upadłej firmy. Będziesz musiał dołączyć dokumenty potwierdzające, takie jak faktura lub potwierdzenie długu.

Jest mało prawdopodobne, abyś był jedynym podmiotem, który posiada roszczenie wobec upadłej firmy, która może nie mieć wystarczających zasobów, aby w pełni spłacić wszystkich wierzycieli. Jeśli tak, musisz zdać sobie sprawę, że nie wszystkie roszczenia są traktowane jako równe: niektóre z nich mają pierwszeństwo, takie jak te objęte gwarancją, i zostaną wypłacone w pierwszej kolejności.

Niedawne rozporządzenie wspólnotowe znacznie utrudnia dłużnikowi uniknięcie spłaty długów poprzez przeniesienie jego aktywów z jednego państwa członkowskiego do drugiego.


Różnica między nieuczciwymi transakcjami a oszustwem w stosunku do obrotów zadłużonej firmy

Nieuczciwe transakcje mają miejsce, gdy firma prowadzi działalność gospodarczą z zamiarem celowego oszukiwania i oszukiwania wierzycieli. Jest to przestępstwo kryminalne i podlega surowym grzywnom / zobowiązaniom w zależności od powagi oszustwa i potencjalnej poprawy.

Z kolei oszustwa handlowe mają miejsce, gdy firma kontynuuje handel w normalny sposób, mimo że menedżerowie / dyrektorzy byli świadomi (lub powinni byli być świadomi) faktu, że firma przestała działać. Jest to przestępstwo cywilne, dlatego dyrektorzy uznani za winnych mogą ponosić osobistą odpowiedzialność za długi spółki i / lub mogą nie pełnić funkcji dyrektora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez okres do 15 lat.

Mimo że nieuczciwe transakcje są poważniejszym przestępstwem, właściciele i menedżerowie walczącej firmy powinni być tak samo ostrożni, aby uniknąć oskarżeń o nieuczciwe transakcje, ponieważ konsekwencje mogą być bardzo szkodliwe dla osoby próbującej zachować uczciwość ich reputacji biznesowej i finansów. 

W jaki sposób są oskarżani dyrektorzy o nieuczciwe prowadzenie firmy?

Każda spółka, która stanie się niewypłacalna w wyniku procesu likwidacji (tj. przymusowej lub dobrowolnej likwidacji), zostanie poddana dokładnemu dochodzeniu prowadzonemu przez likwidatora. Celem dochodzenia jest ustalenie czy dyrektorzy spółki byli winni bezprawnego lub oszukańczego handlu, gdy spółka była niewypłacalna. Jeżeli likwidator uważa, że dyrektorzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków podczas prowadzenia działalności niewypłacalnej, mogą przedstawić ten zarzut sądowi w streszczeniu dochodzenia.


Jak uniknąć niewłaściwych lub nieuczciwych oskarżeń handlowych?

Najlepszym sposobem uniknięcia możliwości oskarżenia o nieuczciwe transakcje jest skonsultowanie się z syndykiem masy upadłości, gdy tylko poczujesz, że Twoja firma nie jest w stanie dotrzymać swoich zobowiązań finansowych. Oprócz szybkiego uzyskania profesjonalnej pomocy, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zminimalizować ryzyko oskarżenia o nielegalne lub oszukańcze transakcje, gdy zorientujesz się, że Twoja firma jest niewypłacalna:

 • Zachowaj dokładną dokumentację wszystkich dochodów i wydatków,
 • Skontaktuj się z wierzycielem, gdy dowiesz się, że firma nie jest w stanie spłacić swoich długów
 • Nie okłamuj wierzycieli ani nie próbuj ich w żaden sposób oszukiwać,
 • Działaj w najlepszym interesie wszystkich wierzycieli jako całości; nie okazuj preferencji żadnej ze stron, które jesteś winien,
 • Nie próbuj sprzedawać swoich aktywów (tj. zapasów, wyposażenia, nieruchomości itp.) Po cenie niższej niż wartość rynkowa - może to być interpretowane jako transakcja po zaniżonej wartości.

Na jakiej podstawie może zostać zwolniony dyrektor firmy, który usiłował „uciec” przed spłatą wierzytelności?

Dyrektorowi każdego przedsiębiorstwa grozi usunięcie ze stanowiska w momencie, kiedy nie dopełni on ciążących na nim swoich obowiązków prawnych i dyrektorskich.

Jeśli zostaniesz zwolniony dyscyplinarnie jako dyrektor firmy, może to wpłynąć na kilka dziedzin twojego życia. Zasadniczo nie będziesz mógł zostać dyrektorem spółki bez uprzedniej zgody sądu ani nie będziesz bezpośrednio / pośrednio zaangażowany w zakładanie, zarządzanie lub promowanie spółki lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku naruszenia zakazu, możesz zostać skazany na karę pozbawienia wolności do dwóch lat plus dodatkowy okres dyskwalifikacji od zajmowanego stanowiska.


Jakie są podstawy do dyskwalifikacji dyrektora przedsiębiorstwa?

 • Niewłaściwie prowadzony handel (handel niewypłacalny),
 • Nieodpowiednio prowadzona działalność,
 • Nieprzestrzeganie zasad dotyczących składania dokumentów określonych w ustawie o spółkach,
 • Nieprzestrzeganie prawa konkurencji,

Co stanowi nieodpowiednio prowadzoną działalność?

To oskarżenie obejmuje szeroki zakres obowiązków i może obejmować:

 • Umożliwianie kontynuacji handlu, gdy wiadomo, że firma jest niewypłacalna,
 • Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji księgowej,
 • Niezłożenie deklaracji podatkowych, gdy jest to wymagane lub zapłata należnego podatku,
 • Wykorzystywanie pieniędzy lub aktywów firmy do celów osobistych,
 • Próba pozbawienia wierzycieli majątku,
 • Oszustwa transakcyjne,
 • Nieprzestrzeganie instrukcji oficjalnego syndyka lub wyznaczonego syndyka masy upadłości,

Nakaz dyskwalifikacji nie uniemożliwia ci podjęcia pracy w firmie ani prowadzenia działalności jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Pełnienie ról zarządczych, takich jak zatrudnianie personelu, kontrolowanie firmowego rachunku bankowego lub podejmowanie decyzji, które można uznać za decyzje wykonawcze, może być postrzegane jako naruszenie nakazu dyskwalifikacji lub zobowiązania.


Dalsze potencjalne ograniczenia

Dyskwalifikacja ze stanowiska dyrektora dotyczy nie tylko obowiązków w pracy - inne dziedziny życia mogą być również ograniczone:

 • Nie będziesz mógł zostać powiernikiem organizacji charytatywnej bez zgody sądu lub komisji,
 • Odpowiedni podmiot emerytalny musiałby wyrazić zgodę, jeśli chcesz być powiernikiem pracowniczego programu emerytalnego,
 • Organizacje ochrony zdrowia i opieki społecznej mogą cię blokować

Konsekwencje odsunięcia ze stanowiska dyrektorskiego

W przypadku naruszenia nakazu o dyskwalifikacji z pełnionej funkcji, popełniasz przestępstwo. Osobista odpowiedzialność za długi firmy jest również możliwa, jeśli naruszysz określone warunki. Odpowiedzialność ta dotyczyłaby długów zaciągniętych w momencie naruszenia prawa.

Inne osoby i współpracownicy mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli poprosisz, aby działali w Twoim imieniu - potencjalnie staną się również odpowiedzialni za długi firmowe i sami zostaną usunięci i oskarżeni. Dotyczy to również dyrektorów korporacji, jeśli jeden z dyrektorów został odsunięty od pełnienia funkcji, a pozostali działają zgodnie z jego instrukcjami / w jego imieniu.

Jak stwierdzić, czy dyrektor jest odpowiedzialny za za stan przedsiębiorstwa?

W trakcie formalnego postępowania upadłościowego, przesyłane jest sprawozdanie opisujące postępowanie wszystkich dyrektorów, którzy sprawowali kierownictwo w ciągu ostatnich trzech lat działania przedsiębiorstwa.

Jeśli czeka Cię postępowanie wyjaśniające, syndyk skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat twoich działań i wyjaśnienia, dlaczego postąpiłeś tak, a nie inaczej. Wszelkie wnioski są przekazywane przez sąd, a Ty będziesz mieć możliwość ustosunkowania się do wszystkich zarzutów poprzez dostarczenie pisemnego „oświadczenia”. Jeśli chcesz, możesz dobrowolnie zobowiązać się do odejścia ze stanowiska, co zatrzyma postępowanie sądowe.


Co robić, gdy Twoja firma upada?

Radzenie sobie z upadającą firmą nie jest łatwe, szczególnie bez planu awaryjnego, który utrzyma stały przepływ środków pieniężnych w tych trudnych chwilach. Co się dzieje, gdy zagrożona jest działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiedź na to pytanie będzie zależeć od tego, jak bardzo firma zmaga się z trudnościami i jak duży potencjał ma w przyszłości. Poniższe punkty powinny pomóc ci lepiej zrozumieć opcje i pozwolić ci przygotować plan na przyszłość:

Uzyskiwanie przepływów pieniężnych - przepływy pieniężne mają kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy, a czasem konieczne jest zwrócenie się do źródeł zewnętrznych, aby zapewnić, że będzie to korzystne dla firmy. Dwie najpopularniejsze formy pozyskiwania środków pieniężnych to factoring / dyskontowanie faktur i finansowanie aktywów.

Finansowanie aktywów wiąże się z wykorzystaniem niektórych aktywów firmy (tj. należności, sprzętu, maszyn itp.) Jako zabezpieczenia w celu uzyskania zabezpieczonej pożyczki; w przypadku niewywiązania się z pożyczki własność zabezpieczenia zostanie przeniesiona na pożyczkodawcę.

Finansowanie faktur - dyskontowe lub factoringowe - umożliwia natychmiastowe otrzymanie określonej części niezapłaconych faktur. Ten kanał finansowania może być bardzo korzystny dla osób pracujących w branżach, w których należy spodziewać się opóźnień w płatnościach. Gdy klienci zapłacą, firma finansująca faktury weźmie procent tej kwoty jako opłatę.

Pomimo ryzyka związanego z jakąkolwiek formą pożyczki, zarówno faktury, jak i finansowanie aktywów mogą być warte rozważenia, jeśli po prostu potrzebujesz usprawnienia przepływów pieniężnych i jesteś pewien swojej zdolności do terminowej spłaty.

Rozważ możliwość dobrowolnego porozumienia się z firmą będącą wierzycielem

Jeśli Twoja firma boryka się z ciężarem bieżących zobowiązań finansowych, ale uważasz, że może ona odnieść sukces jako firma, możesz rozważyć formalny proces znany jako dobrowolne porozumienie firmy. Jest to prawnie wiążącą umową między spółką a jej wierzycielami, która służy do zmiany warunków płatności w celu umożliwienia dłużnikowi wygodniejszej jej spłaty.

Większość wierzycieli musi wyrazić zgodę na wdrożenie tego procesu, chcąc odzyskać pieniądze - więc musisz być w stanie przedstawić przekonujący przypadek uzasadniający jego zatwierdzenie. Wierzyciel będzie musiał ustalić, czy jest w stanie dać Ci jego zatwierdzenie oraz czy procedura ta jest odpowiednia dla Twojej firmy i jej sytuacji i zdecyduje, czy jest to możliwy do zaakceptowania sposób postępowania.


Znaj swoje obowiązki jako dyrektor niewypłacalnej spółki

Jako dyrektor spółki z ograniczoną odpowiedzialnością masz pewne obowiązki, których musisz przestrzegać - jako dyrektor spółki, która może być niewypłacalna, obowiązki te są jeszcze większe. Dyrektorzy firmy, która jest niewypłacalna lub zbliża się do niewypłacalności, muszą zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć oskarżeń o niewłaściwe transakcje lub oszustwa.

Po przeprowadzeniu formalnej procedury upadłości, takiej jak dobrowolna likwidacja zobowiązań wierzycieli lub likwidacja przymusowa, prowadzone jest dochodzenie w celu ustalenia czy dyrektorzy niewypłacalnego przedsiębiorstwa działali w najlepszym interesie swoich wierzycieli, czy świadomie doprowadzili do niewypłacalności przedsiębiorstwa. Jeśli okaże się, że dyrektorzy nie zastosowali się do tej podstawowej zasady, mogą zostać osobiście pociągnięci do odpowiedzialności za niektóre długi spółki i mogą zostać pozbawieni możliwości pełnienia funkcji dyrektora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez okres nawet do 15 lat.

Kontaktując się z licencjonowanym syndykiem masy upadłości, przy pierwszych oznakach kłopotów, demonstrujesz chęć ustalenia priorytetów interesów swoich wierzycieli, nawet w trudnej sytuacji. Pomoże to nie tylko uchronić Cię przed potencjalnymi oskarżeniami, ale także zapewni Twojej firmie największe szanse na pomyślne rozwiązanie problemów.

Jeśli nie ma nadziei na uratowanie firmy i powrót do prężnego działania firmy oraz osiągania zysków, może być to czas zmierzyć się z muzyką i bezpiecznie poprowadzić firmę przez uporządkowane zamknięcie pod nadzorem licencjonowanego syndyka masy upadłości.


Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią FabrykaKreatywna.com specjalizującej się w restrukturyzacjach firm oraz postępowaniu kryzysowym.

Data publikacji: 2020-04-01, ostatnia zmiana: 2020-04-01

ZOBACZ OGŁOSZENIA

Elektryk - montaż oświetlenia wnętrz.
Warszawa
(woj. mazowieckie)
pożyczka . kredyt . usługi finansowe. PORADY Finansowe
Kraków
(woj. małopolskie)
Głowice magnetronowe
Siemianowice Śląskie
(woj. śląskie)
Sytuacja PODbramkowa? potrzebna DOBRA pożyczka-Sprawdź Nas
Kraków
(woj. małopolskie)
Zlecę tynkowanie zewnętrzne - tynk mineralny - Radomsko, Piotrków tryb. - okolice
Gomunice
(woj. łódzkie)
Wykonanie strony internetowej www Poznań tanio cena 298 zł. (brutto) !
Poznań
(woj. wielkopolskie)
Usunięcie wirusa ze strony internetowej wordpress Poznań.
Poznań
(woj. wielkopolskie)
Wynajem busów, Przewóz osób, Bus Vip Class, delegacje, wyjazdy, wycieczki, szkolenia, transfery, prz
Ruda Śląska
(woj. śląskie)
Alarmy. Elektryka. Elektronika. Alternatory. Rozruszniki
Lublin
(woj. lubelskie)
oferuję charyzmaty o najwyszym poziomie jedynie wg. tresci oraz 3 zdjęc
Katowice
(woj. śląskie)
Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria r. pr. J. Orłowska-Pączek
Kraków
(woj. małopolskie)

ZOBACZ POWIĄZANE ARTYKUŁY NA BLOGU

Jak wybrać idealną agencję hostess w Zielonej Górze ? Przewodnik dla klientów
Poszukiwanie idealnej agencji hostess to kluczowy krok dla każdego, kto chce zorganizować wydarzenie, które zostanie zapamiętane na długo. Zielona Góra, z jej dynamicznie rozwijającym się rynkiem even...
Data publikacji: 2024-04-12
Dotacja z urzędu pracy ? dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Podjęcie działalności gospodarczej niesie ze sobą nie tylko wyzwania, ale również szanse na korzystne wsparcie ze strony instytucji publicznych. Jednym z najbardziej atrakcyjnych instrumentów dla prze...
Data publikacji: 2024-03-19
Upadłość konsumencka - kancelaria prawna jest najlepszym rozwiązaniem
Jesteś dłużnikiem i coraz większą trudność sprawia Ci zawiązanie końca z końcem? Pomyśl o upadłości konsumenckiej, która może być dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. Jeśli zastanawiasz się nad taką opcją,...
Data publikacji: 2024-02-02
Wybór odpowiedniego hostingu
Rozpoczynając swoją podróż w cyfrowym świecie, najpierw musisz zrozumieć, czym są serwery i hosting. Serwer to specjalny typ komputera, który przechowuje, przetwarza i udostępnia dane. Te dane są zazw...
Data publikacji: 2023-09-29