Następne

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjo

260 000 zł

Szczegóły

Powierzchnia:
597 m2

Forma własności:
Użytkowanie wieczyste

Rok budowy:
1970

Wystawiający:
Osoba prywatna

Obiekt nowy:
Nie


Opis

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marko Šunjić ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, na warunkach określonych postanowieniem Sędziego - Komisarza z dnia 17 lipca 2019r. sygn. akt Sygn. akt VI GUp 32/18 of, po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 260.000,00 zł.

Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Nieruchomość położona w Stegnie, powiat nowodworski, woj. pomorskie, przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiąca działki ewidencyjne nr 151/2, 152/1, 158/6 o łącznej powierzchni 0,0597 ha, zabudowana piętrowym budynkiem pensjonatu o powierzchni zabudowy 83m2, objęta księgą wieczystą nr GD2M/00042556/4. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 32/18 of. Wartość przedmiotu przetargu została określona na łączną kwotę 260.000,00 zł.

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG - VI GUp 32/18 of postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Marko Šunjić - NIE OTWIERAĆ” w biurze syndyka w Bielsku-Białej, przy ul. Kamińskiego 1a w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 73 8466 0002 0010 5965 3000 0001.
3 Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:
a. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),
b. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta,
d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto) osobno dla każdej pozycji,
e. Sposób i termin zapłaty (termin zapłaty winien być nie późniejszy niż data zawarcia umowy kupna-sprzedaży),
f. Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
g. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
h. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
i. Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
j. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,
k. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 4 miesięcy,
l. Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki,
m. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości
n. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego,
o. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.
p. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.
q. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze


Zadaj pytanie

Pamiętaj! Dla własnego bezpieczeństwa nie wysyłaj pieniędzy przelewem lecz przekazuj je osobiście dopiero po sprawdzeniu przedmiotu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftNinjas Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług w ramach serwisu Sprzedawacz.pl - zgodnie z polityką prywatności.
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu Sprzedawacz.pl

Następne ogłoszenie

Sprawdź także

Przeglądaj oferty w okolicy

Następne