Następne

Lokal na sprzedaż Nowieczek

13 700 zł

Szczegóły

Cena za m2:
445.00

Pow. lokalu:
30 m2


Opis


BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku mieszkalnym położonym w Nowieczku przy ul.Nowa 1 (dla którego nie utworzono odrębnej księgi wieczystej) o pow. użytkowej 30,72 m 2 wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej tj. działce nr 80/2 o pow. 0,2529 ha - który wynosi 250/1000 części tj. 0,0632 ha
Działka nr 80/2 zapisana jest w księdze wieczystej nr KW PO1M/00044956/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie i stanowi współwłasność Gminy Dolsk oraz współwłaścicieli wyodrębnionych lokali.
W dziale III i IV księgi wieczystej znajduje się wpis następującej treści- „wszelkie ciężary, ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 4 sierpnia 2008r.”
Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni i połowy korytarza. Lokal znajduje się na parterze budynku w prawej jego części. Lokal przeznaczony do remontu kapitalnego związanego z pożarem.
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem - posiada drewniany strop nad parterem, nagi, ocieplony gliną w części korytarza spalony. Podsufitka z płyty gipsowo kartonowej do wymiany. Dach 2 spadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczna i cementową w części spalony po pożarze. Podłogi i posadzki do wymiany. Brak łazienki oraz instalacji kanalizacyjnej i gazowej.
Budynek znajduje się na obszarze objętym formą ochrony zabytków, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067) -Gminna Ewidencja Zabytków. Wszelkie prace budowlane zewnętrzne należy uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.
Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 13 700,00 zł (trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100).
Na dzień dzisiejszy nieruchomość zwolniona z podatku VAT.
Natomiast w przypadku zmiany przepisów VAT do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek.
Dla w/wym. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak jest decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r. i Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2.02.2011r. oraz Uchwałą Nr XXX/199/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27.02.2013r. działka leży w istniejących i planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej - siedliskowej i jednorodzinnej z możliwością realizacji uzupełniającego zainwestowania osiedleńczego (zabudowa mieszkaniowa, usługi podstawowe i bytowe nieuciążliwe i wzajemnie niekolidujące). I przetarg organizowany na dzień 14 maja 2019r zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019r. o godz. 10 00
w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w sali nr 15
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2 000,00 zł na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 19 czerwca 2019r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium do uczestniczenia w przetargu na sprzedaż lokalu nr 3 przy ul.Nowa 1 w Nowieczku.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetarg


Zadaj pytanie

Pamiętaj! Dla własnego bezpieczeństwa nie wysyłaj pieniędzy przelewem lecz przekazuj je osobiście dopiero po sprawdzeniu przedmiotu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftNinjas Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług w ramach serwisu Sprzedawacz.pl - zgodnie z polityką prywatności.
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu Sprzedawacz.pl

Następne ogłoszenie

Sprawdź także

Przeglądaj oferty w okolicy

Następne