Następne

Działka na sprzedaż Mszczyczyn

35 500 zł

Szczegóły

Cena za m2:
30.00

Powierzchnia:
1160 m2


Opis


BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolsk.
Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym gruntów Mszczyczyn, zapisana jest w księdze wieczystej nr KW PO1M/00027276/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie. Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.
Lp
Działka
nr
Pow.
w ha
Cena
wywoławcza
netto
Wysokość wadium
Godzina przetargu


1.
193/4
0,1160
35 500,00-zł
7 000,00zł
9 00
Na dzień dzisiejszy sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Natomiast w przypadku zmiany przepisów VAT do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek.
Dla wyżej wymienionej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r. , Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011r. oraz Uchwałą XXX/199/13 z dnia 27 lutego 2013r. działki przeznaczone są w studium pod planowane tereny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej z możliwością realizacji uzupełniającego zainwestowania osiedleńczego (zabudowa mieszkaniowa, usługi socjale i bytowe). I przetarg ogłoszony na dzień 15 stycznia 2019r., II przetarg ogłoszony na dzień 14 maja 2019r. i III przetarg ogłoszony na dzień 25 czerwca 2019r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w sali nr 15
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 7000,00 zł na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 25 lipca 2019r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na sprzedaż działki nr 193/4.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , powinna przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli w przetargu ma uczestniczyć inna osoba, aniżeli ta na którą zostało wpłacone wadium - powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo notarialne.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim , w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka , zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego , warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową małżeńską lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wym


Zadaj pytanie

Pamiętaj! Dla własnego bezpieczeństwa nie wysyłaj pieniędzy przelewem lecz przekazuj je osobiście dopiero po sprawdzeniu przedmiotu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftNinjas Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług w ramach serwisu Sprzedawacz.pl - zgodnie z polityką prywatności.
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu Sprzedawacz.pl

Następne ogłoszenie

Sprawdź także

Przeglądaj oferty w okolicy

Następne